طاهره

طاهره

تشحیص به موقع خانم دکتر کارگر در عمل آندومتریوز در بارداری بنده بسیار موثر و به موقع بود